ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

isys-white

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

គុណភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សហគ្រាសដើម្បីដោះស្រាយហើយវាក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់វាផងដែរ។ មានតែនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងលុបបំបាត់ទេសហគ្រាសអាចឈ្នះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយគុណភាពនៃផលិតផល។ យើងត្រួតត្រារាល់នីតិវិធីយ៉ាងតឹងរឹងហើយមានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តជឿនលឿនដើម្បីគ្រប់គ្រងផលិតផលនីមួយៗអោយបានតឹងរឹង។ យើងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធានាថាគ្រប់ផ្នែកដែលបានបញ្ជូនចេញគឺមានលក្ខណៈ ១០០% ដែលជាគំនិតដែលយើងប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ច។