កម្លាំងបច្ចេកទេស

isys-white

កម្លាំងបច្ចេកទេស

យើងមានវិស្វករឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រតិបត្តិការឧបករណ៍កែច្នៃទំនើបបុគ្គលិកបច្ចេកទេសទាំងអស់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យល្អ ៗ ក្នុងស្រុកហើយពួកគេមានបទពិសោធន៍ច្រើន។